O operaciji Regionalna destinacijska organizacija Koroška

Regionalna destinacijska organizacija Koroška (RDO Koroška) je bila vzpostavljena v okviru istoimenske operacije, katere namen je bil vzpostavitev turistične organiziranosti na nivoju regije, kjer bo osrednjo koordinacijsko funkcijo imela RDO, in izvajanje skupnih operativnih, razvojnih, distribucijskih in promocijskih funkcij na področju turizma v regiji v obdobju 2011–2013. 

Za opravljanje nalog regionalne destinacijske organizacije v Koroški regiji je bila s strani Sveta Koroške regije pooblaščena RRA Koroška (sklep 5. redne seje, z dne 25. 1. 2011), ki je skupaj s ključnimi ponudniki turističnih storitev v regiji pripravila program aktivnosti za vzpostavitev RDO in začetek izvajanja njenih operativnih, razvojnih, distribucijskih in promocijskih funkcij na področju turizma v regiji za obdobje 2011-2013 ter pripravo vloge za kandidaturo na Javnem razpisu za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj za izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij, ki ga je Ministrstvo za gospodarstvo objavilo v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 42/2010). 

Za primarne cilje operacije so bili postavljeni vzpostaviti funkcionalno delujočo regionalno destinacijsko organizacijo, oblikovati pet novih integralnih turističnih proizvodov na nivoju regije, povečati prepoznavnost Koroške regije in okrepiti njeno identiteto, povečanje števila nočitev (2011/2010: 0 %, 2012/2011: +2 %, 2013/2012: +2 %), povečanje prihoda tujih in domačih turistov (2011/2010: 0 %, 2012/2011: +2 %, 2013/2012: +2 %) in povečanje deleža nočitev, realiziranih izven zimske sezone (2011: 47 %, 2012: 48 %, 2013: 49 %).

Za dosego teh ciljev pa so bile v okviru operacije načrtovane in izvedene aktivnosti: oblikovanje organizacijskega in poslovnega modela RDO, z delujočim lastnim kadrom in mrežo zunanjih strokovnih svetovalcev ter s sodelovanjem in z zagotovljeno podporo s strani nosilcev turističnega gospodarstva in lokalnih skupnosti v regiji, priprava strategije razvoja turizma na območju Koroške regije, oblikovanje inovativnih integralnih turističnih proizvodov (ITP), oblikovanje skupne celostne grafične podobe regije,  kreiranje in izvedba tržno-komunikacijskih orodij, implementacija programa promocijskih aktivnosti, s poudarkom na promoviranju in trženju oblikovanih ITP na opredeljenih ciljnih trgih, aktivno vodenje regionalne turistične destinacije, krepitev sodelovanja in mreženje aktivnosti tako znotraj regije kot izven nje ter redno spremljanje uspešnosti in sinergijskih učinkov delovanja in sodelovanja v RDO.

Operacijo Regionalna destinacijska organizacija Koroška delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, prednostne usmeritve Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva. Načrtovana višina skupnih upravičenih stroškov operacije je 339.000,00 EUR. Pogodbena vrednost dodeljenih nepovratnih javnih sredstev je 199.800,00 EUR, od tega je delež Evropskega sklada za regionalni razvoj 85% oz. 169.800,00 EUR, delež državnega proračuna pa 15% oz. 29.970,00 EUR. Upravičenec je RRA Koroška d.o.o., regionalna razvojna agencija za Koroško.

Operacija je potekala v obdobju med 22. 8. 2011 in 15. 10. 2013.

Kontaktna oseba, ki daje informacije o izvajanju operacije je Karmen Sonjak (e: karmen.sonjak@rra-koroska.si, t: 05 90 85 189).